Vakttjänstgöring i Kallaxhamnarna

Medlemmar och andelsägare i hamnföreningarna i Kallax har obligatorisk vakttjänstgöring. Denna sida är avsedd att ge dessa en del information kring vakttjänstgöringen. Fullständiga anvisningar finns i vaktinstruktion och vaktlista (se Arkiv).

Vaktlistan

Vaktkommittén fastställer varje år en vaktlista där det framgår när varje båtplats har vakttjänstgöring. Du kan hämta den via menyvalet Vaktlistan till vänster.

Observera att det är den som äger eller hyr båtplatsen vid vakttillfället som har vaktplikt, oavsett vilket namn som står i vaktlistan. Namn och kontaktinformation i vaktlistan är endast en service till medlemmar som vill byta vaktpass; det är den som disponerar båtplatsen vid vakttillfället som ska vakta.

I vaktlistan kan felaktig kontaktinformation för en båtpats förekomma vid ägarbyten under säsongen eller när nya hyresgäster tillkommer. Meddela alltid någon medlem i vaktkommittén om felaktig, ofullständig eller gammal kontaktinformation finns i vaktlistan.

Frånvaro, ersättare, byten

Var och en är skyldig att själv ordna byte av vaktpass eller ersättare om man inte kan vakta på anvisat datum.

Vaktpliktig är ansvarig för att ersättaren uppfyller de krav föreningarna ställer på väktarna. Vaktpliktig är också ansvarig för att ersättaren känner till och följer vaktinstruktionen.

Vill du byta så kontakta lämplig person för förslag om byte av vaktdag. I vaktlistan står det vem som vaktar när och där finns även kontaktinformation.

Kom ihåg att anmäla bytet, då riskerar du inte någon påföljd om den du bytt med har dåligt minne!

Om du inte vill eller kan byta, så kan du istället kontakta någon av de godkända ersättare som ställt sig till förfogande för att mot uppgjord betalning överta vaktpass. Dessa ersättare finns på vaktlistans försättsblad.

Anmälan!

All frånvaro och byten mellan vaktpliktiga skall anmälas till vaktkommittén i förväg.

Anmälan sker via telefon till någon i vaktkommittén eller via email, se Kontakt.

Vid frånvaro anges ersättarens namn och telefonnummer.

Vid byten anges bådas namn och båtplatsnummer.

Observera att vid byte överförs vaktplikten endast om vaktkommittén informerats i förväg. Det innebär att den som inte anmält riskerar att få avgift om den man bytte med uteblir.

Regler för väktare

Avgifter

Vid utebliven vaktning debiteras vaktpliktig en avgift om SEK 1000.

Onykterhet, frånvaro under vakttiden och underåriga eller icke godkända väktare anses likvärdigt med utebliven vaktning och medför samma avgift.

Avgiften debiteras av den förening som den vaktpliktige tillhör.

Avgiften fördelas mellan föreningarna enligt de överenskommelser som finns. För närvarande (2009) innebär det att den fördelas efter antalet båtplatser, dvs 40% till Fiskehamnen och 60% till KSSF.